El nostre blog

Publicado el dia

CONCURS PLUSFRESC – GUANYA PREMIS AMB EL CALENDARI D’ADVENT 2023 DE PLUSFRESC

1.-INTRODUCCIÓ.-
El present concurs, convocat per Supsa Supermercats Pujol S.L (en endavant, Plusfresc) amb CIF B25008632, de nacionalitat espanyola amb seu social en Pol. Industrial El Segre Par.307-A, CP 25191 de Lleida i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 167, foli 53, fulla número L-3.077, té com a finalitat la promoció de les botigues Plusfresc.

2.- ÀMBIT TERRITORIAL I PERSONAL DE LA PROMOCIÓ.-
• La PROMOCIÓ es desenvoluparà en territori Espanyol (Península, Illes Balears i Canàries).
• Podran participar en la PROMOCIÓ totes aquelles persones majors d’edat, amb residència a Espanya, que durant el termini de la PROMOCIÓ, participin seguint els passos detallats en l’apartat 5 (MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ).
• Per rebre el premi de la promoció els participants hauran de presentar-se físicament en alguna de les botigues Plusfresc.

3.- DURACIÓ DE LA PROMOCIÓ.-
La PROMOCIÓ s’inicia el 01/12/2023 i finalitza el 24/12/2023 tots dos inclosos.

4.- PREMI DE LA PROMOCIÓ.-

A la present promoció es sortejaran 24 lots de productes de Plusfresc. Cadascun dels lots correspondran als comunicats als posts de la present promoció. En cas de no estar disponibles els productes comunicats, el premi es substituirà per un val de compra per a Plusfresc amb valor de 50€

5.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.-

Es podrà participar a la present promoció a través de Facebook i Instagram.
Per participar l’usuari haurà de:
• Deixar un comentari contestant a la pregunta que es plantegi als posts de la promoció.
• Mencionat a dos amics.
• Ser seguidor del compte oficial d’Instagram @Plusfrescsupermercats i/o de Facebook @Plusfrescsupermercats per tal d’assabentar-se de qui són els guanyadors.

6.- SELECCIÓ DE GUANYADORS.-

Entre tots els participants, es seleccionaran 24 guanyadors per sorteig aleatori.

La selecció dels guanyadors es realitzarà en els següents dies:
• Dilluns 04: sorteig entre les participacions dels posts dels dies 1 al 3 de desembre.
• Dilluns 11: sorteig entre les participacions dels posts dels dies 04 al 10 de desembre.
• Dilluns 18: sorteig entre les participacions dels posts dels dies 11 al 17 de desembre.
• Dimecre 27: sorteig entre les participacions dels posts dels dies 18 al 24 de desembre.

7.- COMUNICACIÓ DE GUANYADORS I LLIURAMENT DEL PREMI.-
El premi es lliurarà sense cap cost per l’agraciat i serà comunicat al guanyador mitjançant un cometari al post de Facebook o mitjançant un missatge directe a Instagram. A més, Plusfresc podrà comunicar el nom del guanyador al seu mur de Facebook, al seu Twitter, a la seva web i/o al seu Instagram. El nom del guanyador es donaran a conèixer el mateix dia que es realitzi cada sorteig. Els guanyadors hauran de notificar la seva acceptació del premi mitjançant un missatge privat a la pàgina de https://www.facebook.com/Plusfresc, mitjançant missatge privat al compte de Twitter @Plusfresc o Instagram @Plusfrescsupermercats o mitjançant e-mail dirigit a la següent adreça xsocials@plusfresc.es amb la següent informació: nom i cognoms i telèfon de contacte. El guanyador disposarà d’un termini de 48 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix i per presentar el material requerit per part de l’organització. Cas que en aquest termini el guanyador no enviés la informació esmentada per certificar la seva acceptació del premi, s’ entendrà que el guanyador no accepta el premi i per tant renuncia al mateix. L’entrega del premi es realitzarà a una de les botigues Plusfresc o Sunka, és a dir, el guanyador haurà de passar per una de les botigues Plusfresc o Sunka a recollir el seu premi. S’informarà els guanyadors prèviament dels detalls del lloc, data i hora d’entrega.

8.- DRETS D’IMATGE
Els guanyadors autoritzen PLUSFRESC a difondre el seu nom i la seva imatge així com el contingut de la seva participació en la present promoció (textos, imatges o vídeos), en qualsevol mitjà de comunicació, durant un període indefinit i de la manera que consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en la promoció.

9.- DADES PERSONALS
Les dades facilitades pels concursants per a la seva participació a la promoció seran incorporades a un fitxer de titularitat de PLUSFRESC la finalitat del qual serà la de gestionar aquesta promoció, així com l’enviament de la informació comercial i les ofertes relacionades amb PLUSFRESC. En cas de menors o d’incapacitats, serà necessari el consentiment dels seus representants legals. El responsable d’aquest fitxer és PLUSFRESC, amb CIF B25008632, de nacionalitat espanyola amb seu social en Pol. Industrial El Segre Par.307-A, CP 25191 de Lleida i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 167, foli 53, fulla número L-3.077. Els titulars de les dades podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, conjuntament amb el seu Reglament que la desenvolupa, mitjançant l’enviament d’una carta certificada a aquesta adreça. Aquestes dades podran ser facilitades a totes aquelles persones físiques o jurídiques que intervinguin en la present promoció (notari, empresa de publicitat, etc.) amb l’únic objecte de donar un servei a PLUSFRESC.
Al participar a la present Promoció, els Participants consenteixen i autoritzen el tractament de les seves dades d’acord amb el mencionat a aquest apartat i accepten els termes i condicions de les presents Bases.

10.- Clàusula informativa per recollir dades en cas de concursos des de XARXES SOCIALS:

SUPSA, SUPERMERCATS PUJOL, S.L. conegut per la seva marca PLUSFRESC ® (endavant PLUSFRESC), amb domicili social a al Polígon Industrial ‘El Segre’, parc. 307 A de Lleida, CP 25191, l’informem que les dades personals obtingudes mitjançant el present formulari, seran incorporades en la base de dades de la seva titularitat, garantint la més estricta confidencialitat, amb la finalitat de participar en concursos, sortejos i qualsevol altra activitat promocional gestionada directament per PLUSFRESC. Així mateix, les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui vigent la relació comercial així com els terminis necessaris per el compliment de totes les obligacions legals.
Mitjançant la present clàusula, vostè declara tenir coneixement del tractament, destí i ús de les seves dades personals, així com la acceptació de les finalitats descrites, manifestant de forma expressa i inequívoca el seu consentiment per enviar-li la informació sol·licitada a l’adreça postal, xarxes socials, mòbil i/ e-mail que vostè ens ha facilitat.
□ He llegit i accepto la clàusula sobre la recollida de dades en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Així mateix, manifesta de forma expressa i inequívoca, el seu consentiment per a rebre informació comercial, promocional i publicitària dels nostres productes i/o serveis, a través de correu electrònic, SMS, formularis, a la APP o per les xarxes socials gestionades per PLUSFRESC.
En cas que no desitgi rebre comunicacions comercials preguem ens ho indiqui seleccionant la pestanya corresponent:
□ SÍ desitjo rebre informació comercial, promocional dels nostres productes i/o serveis.
□ NO desitjo rebre informació comercial, promocional dels nostres productes i/o serveis.
La base legítima del tractament serà, en primer lloc, la prestació dels serveis i / o la gestió de la seva participació sol·licitats per vostè i, en segon lloc, el seu consentiment exprés prestat per això, en el cas que desitgi rebre les nostres comunicacions comercials, participar en els sortejos, promocions i / o esdeveniments de PLUSFRESC.
Pot exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat i / o revocar el seu consentiment, preguem ens envieu una comunicació escrita juntament amb la còpia del seu NIF al següent correu electrònic protecciodedades@plusfresc.eso a l’adreça facilitada anteriorment.
Totes les nostres comunicacions les ha de signar sota el distintiu PLUSFRESC. Si detectés qualsevol incidència o frau, preguem ens ho comuniqui per prendre les mesures necessàries.
Qualsevol informació o dubte que tinguin al respecte no dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre lloc web www.plusfresc.cat i recordar-los la direcció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a qualsevol reclamació i / o informació addicional dels vostres drets www.agpd.es.
Moltes gràcies per la teva confiança i per la seva responsabilitat sobre l’ús adequat de les teves dades.

11.- CONDICIONS.-
La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ i especialment de les dades e-mail, número de telèfon i edat és un requisit obligatori per a què els guanyadors puguin rebre el premi obtingut, no podent participar en la PROMOCIÓ els menors de 18 anys. De resultar agraciada alguna d’aquestes persones la seva participació resultarà automàticament anul·lada.
• L’ORGANITZACIÓ descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
• El premi de la PROMOCIÓ no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic.
• La recollida del premi es realitzarà per part del guanyador a qualsevol de les botigues Plusfresc.
• L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar els elements del premi de la PROMOCIÓ per un altre d’igual o superior valor quan concorri justa causa, i a més també es reserva el dret a anul·lar, suspendre o modificar la PROMOCIÓ per l’ORGANITZACIÓ si per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la voluntat de l’ORGANITZACIÓ, aquesta no pogués complir amb el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, segons l’estipulat a les presents bases.
• Les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter estan exemptes de qualsevol responsabilitat legal sobre aquest concurs. Aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook, Instagram i/o Twitter.
• Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva naturalesa- que poguessin derivar-se dels premis. Les despeses d’enviament del premi seran a càrrec de Plusfresc.
• Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina Web en el seu conjunt corresponen a Plusfresc. Així mateix, els participants i els guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada del Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
• En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, Plusfresc quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.

La promotora del concurs es compromet a complir amb els requisits legals establerts en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, conjuntament amb el seu Reglament, els seus reglaments i la Llei 34/2002, 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.