Canal ètic

D’acord amb l’article 8 de la Directiva Whistleblowing, i amb els articles 4 a 7 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, PLUSFRÉSC ha habilitat un Canal Ètic, integrat per les següents vies de comunicació a la companyia:

a) Per mitjà del present enllaç a la plataforma Whistleblower Software.

b) Verbalment, comunicant l’avís directament a la Responsable del Sistema Intern d’Informació, Sra. Olga Galindo.

En aquest sentit, i a petició del comunicant, es pot mantenir una reunió presencial amb la Responsable del Sistema Intern d’Informació per explicar i detallar els fets de la comunicació.

c) Mitjançant les bústies físiques habilitats a les oficines de la companyia.

d) Per mitjà de la comunicació interna d’incompliments per part dels empleats als seus superiors, responsables o a algun dels membres de la Comissió d’Auditoria i Bon Govern Corporatiu, els quals efectuaran posteriorment la comunicació a l’adreça de correu electrònic del canal ètic.

Al marge d’això, qualsevol comunicació formal per part d’un òrgan judicial o una administració pública es considerarà mitjà vàlid per prendre coneixement d’un incompliment.

Aquest Canal Ètic podrà ser utilitzat per qualsevol persona, tan integrant de PLUSFRÉSC com a tercers aliens, en especial, proveïdors, clients i socis comercials. Així mateix, les comunicacions es podran realitzar tant de forma anònima com identificada, i se’ls donarà el mateix tractament i consideració.

Mitjançant el Canal Ètic es podrà comunicar qualsevol incompliment comès per membres integrants de PLUSFRÉSC, o per tercers no integrants però que mantinguin relacions amb la companyia en el marc de les tasques professionals.

Així mateix, mitjançant el Canal Ètic, qualsevol integrant de la companyia o tercer aliè podrà plantejar els seus dubtes sobre el sistema de Corporate Compliance de PLUSFRÉSC.

Per regular l’ús del Canal ètic i el procediment de recerca i resolució de comunicacions, PLUSFRÉSC ha aprovat i implementat el Protocol de gestió, investigació i resolució de comunicacions, i la Whistleblowing Policy.

PLUSFRÉSC ha adoptat les mesures necessàries per evitar tota forma de represàlia possible contra les persones informants, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia, així com vetllarà perquè tots els informants tinguin accés, segons correspongui, a les mesures de suport necessàries per a garantir-ne la protecció efectiva.

Els comunicants també podran adreçar les comunicacions a l’Autoritat independent de protecció de l’informant de Catalunya (l’Oficina Antifrau de Catalunya, la pàgina web de la qual és: www.antifrau.cat) o a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, A.A.I. (autoritat a nivell estatal).

Accedir mitjançant aquest enllaç
https://whistleblowersoftware.com/secure/9ae08228-af51-4e79-9424-8d89ef5fdba2