Avís legal

1. Presentació i identificació del responsable

El lloc web és propietat de SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL, amb domicili social al Pol. Ind. ‘El Segre’, Parc. 307-A, 25191 de Lleida, i CIF: B25008632 inscrita com empresa dedicada a la comercialització de productes alimentaris i registrada en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 315, Foli 110, Fulla número L-3077 (endavant PLUSFRESC).

2. Descripció de l’activitat

Mitjançant el present lloc web, PLUSFRESC desitja formar-li i informar-li en la seva activitat de gestió de supermercats, distribució i comercialització de tot tipus de productes, així com l’activitat de promoció, celebració d’esdeveniments, tallers i demés informacions del sector de l’alimentació i l’entorn de PLUSFRESC.

Aquest lloc web va dirigit tant als nostres clients, candidats o treballadors com a tots els usuaris que consultin el lloc web (en endavant tots ells anomenats USUARIS).

En cas de sorgir-li qualsevol dubte sobre les presents Condicions Generals, pot consultar-nos a protecciodedades@plusfresc.cat .

A més a més, en el present lloc web s’informa de les diferents activitats i/o serveis de PLUSFRESC, tals com:

a)Facilitació de la targeta de fidelització PLUSFRESC, família nombrosa, majors de 65 anys, client amb una disCAPACITAT igual o superior al 33% o la Targeta PLUSICLUB per als més petits.

b)Repartiment i entrega de la compra a domicili.

c)Càrrega de targeta mòbil i autobús.

d)Ofertes de feina per treballar a PLUSFRESC.

e)Organització i celebració de promocions, sortejos i esdeveniments.

f)Celebració de tallers d’alimentació i/o dietètica i/o en el sector de la alimentació per als usuaris de totes les edats.

g)Investigació, estadística i innovació contínua en el sector de la alimentació per poder prestar el millor servei i productes.

Totes aquestes activitats i/o serveis estaran subjectes a diferents condicions particulars, que s’informaran en cada cas (en endavant CONDICIONS PARTICULARS).

3. Aceptació de condicions i ús del lloc web

La utilizació d’aquest lloc web està regulada en les següents Condicions Generals d’Ús (en endavant CONDICIONS GENERALS). Li demanem que les llegeix atentament, doncs l’accés a aquest lloc web i utilització dels seus continguts implica la plena acceptació de les mateixes.

L’accés a aquest lloc web i a la informació continguda en el mateix és totalment gratuït, sense perjudi del cost derivat de la connexió telefònica i dels mitjans emprats per establir la connexió.

L’informem que, per poder accedir a la informació del lloc web no necessitem les seves dades personals. Ara bé, en el cas de que realitzi alguna consulta en línia, o bé gestioni algún tràmit relacionat amb els serveis oferits o soliciti algun dels serveis oferits o soliciti algun dels serveis particulars oferits mitjançantant el web, serà necessari recollir les seves dades personals i, per aquest acas, el remetem a que llegeixi atentament la nostra POLÍTICADE PRIVACITAT, que haurà de ser igualment llegida, compresa i acceptada.

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:

a)Que és una persona major d’ edat i/o amb capacitat per contractar, conforme les lleis generals de contractació de l’Estat on resideix.

b)Que ha llegit prèviament, comprèn iaccepta les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, en el seu cas, les CONDICIONS PARATICULARS.

4.Modificació de condicions

La informació d’aquet lloc web i els serveis oferits es troben en contínua evolució i desenvolupament per aportar la millor experiència i valor possible.

Quan es modifiqui alguna cosa que impliqui un canvi en les CONDICIONS GENERALS, en les CONDICIONS PARTICULARS i/o en la POLÍTICA DE PRIVACITAT es realitzarà l’esmentada modificació, procedint a publicar-se i a actualitzar les mateix, pel que es recomana llegir periòdicament totes elles i/o sobretot, abans de finalitzar qualsevol contractació.

Les CONDICIONS GENERALS, les CONDICIONS PARTICULARS i/o la POLÍTICA DE PRIVACITAT actualitzades estaran disponibles, en tot momento al lloc web.
L’USUARI d’aquest lloc web acceptarà les esmentades modificacions des de el moment en que segueixi utilitzant ell mateix i/o els serveis prestats.

4. Obligacions essencials de l’ USUARI.

Tot USUARI, des de el mateix moment en que comenci a usar el lloc web i/o contracti algun dels serveis oferits en el mateix, s’obliga davant tercers i davant PLUSFRESC a cumplir les següents oblicacions essencials:

a)A utilitzar el lloc web sense incórrer en accions il·legals o il·lícites, o contràries a l’establert en les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, en el seu cas, les CONDICIONS PARTICULARS i les seves actualitzacions.

b)A no fer malbé, inutilizar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudiment del mateix.

c)No realitzar cap intent de violació de nivells d’accés, manipulació incorrecta de dades, duplicacions i exportacions de dades o informacions protegides per propietat intel·lectual o d’altres drets legals, intentar l’accès a àrees restringides dels sistemes informàtics de PLUSFRESC o tercers, introducció de programes, virus o qualsevol altre dispositiu que produeixi o pugui produir modificacions en el sistema informàtic de PLUSFRESC o de tercers.

d)Conèixer els requisits tècnics i jurídics necessaris per al correcte accès a aquest lloc web i, en el seu cas, la contractació dels productes i/o serveis; podent implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics.

e)No utilitzar, enllaçar, divulgar, cedir ni transmetre a tercers en forma alguna, els continguts publicats al lloc web o part d’ells, o en les informacions de PLUSFRESC, sense prèvia i expressa autorització per escrit de PLUSFRESC.

f)No fer malbé la imatge de PLUSFRESC de cap manera, ni realitzar qualsevol activitat o comentari que pugués perjudicar la imatge i bon nom de PLUSFRESC.

g)Llegir, comprendre i, si està d’acord, acceptar les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, en el seu cas, les CONDICIONS PARTICULARS i les seves actualitzacions i, més concretament la POLÍTICA D’ENLLAÇOS I/O COOKIES DE PLUSFRESC.

5. Propietat Intel·lectual

El present lloc web, els continguts del mateix i els seus distintius estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial espanyoles i internacionals, corresponent la totalitat dels esmentats drets en exclusiva a PLUSFRESC, estant reservats el seu ús i explotació.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, el seu disseny, selecció i forma de presentació dels materials inclosos en l’esmentat lloc web. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si intervé la autorització prèvia expressa i per escrit de PLUSFRESC i, sempre i quan es faci referència explícita a la titularitat de PLUSFRESC dels indicats drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per l’ús del lloc web i/o la contractació dels serveis, l’USUARI no adquireix cap dret sobre els mateixos, podent simplement usar-los conforme l’acordat en les presents CONDICIONS GENERALS i/o, en el seu cas, CONDICIONS PARTICULARS.
En cas de que L’USUARI detecti qualsevol activitat susceptible de vulnerar algun dret de propietat intel·lectual o qualsevol tipus de dret, li preguem que ens ho comuniqui enviant una comunicació al següent email protecciodedades@plusfresc.cat .

6. Política de Privacitat

En compliment de los disposat en la normativa estatal i europea aplicable en matèria de de protecció de dades personals, l’informem que les dades de caràcter personal que els nostres clients, candidats, treballadors o usuaris del lloc web puguin facilitar-nos (conjuntament referits com l’ USUARIO/S), bé mitjançant el corresponent formulari de la nostra pàgina web, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que es faciliti a l’efecte mitjançant correus electrònics dirigits als nostres professionals o per qualsevol altra via de comunicació, serán incorporats en un fitxer del que és titular i responsable del tractament SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL, amb domicili social al Pol. Ind. ‘El Segre’, Parc. 307-A, 25191 de Lleida, i CIF: B25008632 inscrita como empresa dedicada a la comercialització de productes alimentaris i registrada en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 315, Foli 110, Fulla número L-3077 (en endavant PLUSFRESC).

6.1. Consentiment i dades recollides

Al facilitar al RESPONSABLE les seves dades sol·licitades de caràcter personal, l’USUARI manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat i, per tant, presta el seu consentiment lliure, específic, innequívoc i informat al RESPONSABLE perquè pugui tractar les seves dades personals d’acord al que aquí es diposa.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades que sol·licitem als nostres USUARIS en els formularis disponibles en el lloc web són obligatoris. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de que es tracti.
Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi de que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errades. En aquest sentit, l’USUARI manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraços.

6.2. Finalitat del tractament i base jurídica

La finalitat del tractament per part del RESPONSABLE és la de gestionar la sol·licitud formulada, incloent la atenció a les seves consultes i sol·licituds d’informació, així com, en el seu cas, estableixi amb qualsevol dels nostres de PLUSFRESC (el “Servei/s”).

La base jurídica per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE es basa: i) en compliment de la prestació dels Serveis del RESPONSABLE sol·licitats per l’ USUARI i ii) en el consentimient de l’ USUARI al tractament descrit la present Política de Privacitat per, en el seu cas, enviar-li informació comercial.

6.3. A qui comuniquem les seves dades

El RESPONSABLE cedirà les seves dades personals a les empreses que formen el Grup empresarial PLUSFRESC així como als socis i franquiciats del Grup, la identitat de la qual de tots ells pot ser consultada a www.plusfresc.cat. Tots ells mantindran el mateix nivell de protección de les seves dades personals, així com en el cas que resulti obligat legalment o que l’USUARI en ho hagi autoritzat prèviament o resulti necessari per la prestació dels Serveis sol·licitats.

Per poder oferir el Servei adequat a l’USUARI i gestionar la relació amb el mateix, el RESPONSABLE contracta la prestació de serveis de determinadess empreses a las que, prèvi compliment dels requisits exigits legalment, se’ls pots facilitar l’accès a les seves dades personals únicament als efectes de poder-li prestar el Servei.

La relació de categoríes de prestadors de serveis al RESPONSABLE són les següents: [serveis d’arxiu, custodia, emmagatzematge i digitalització: serveis de “backoffice”; serveis administratius; serveis d’ activitats jurídiques; serveis informàtics]

6.4. Transferències internacionals de les dades personals

PLUSFRESC informa que la informació continguda i/o recollida en el lloc web on s’emmagatzema en servidors situats a la Unió Europea, sense que es realitzi transferència internacional de dades de cap tipus.

6.5. Plaç de conservacióde les dades personals

Conservarem les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual o, en el seu cas, fins que ens manifesti la seva voluntat de que suprimim les seves dades personals del nostre fitxer. Des d’aquest moment, el RESPONSABLE mantindrà les seves dades personals bloquejades durant els plaços de prescripció legal, i en tot cas, per un plaç de 6 anys per normativa fiscal. Transcorreguts els plaços de prescripció legal, destruirem les seves dades personals.

6.6. Exercici de drets

L’USUARI pot exercir els seus drets d’accès, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les seves dades personals i/o revoqui el seu consentiment, mitjançant una comunicació escrita aportant fotocòpia del seu NIF dirigida al RESPONSABLE al següent correu electrònic protecciodedades@plusfresc.cat .

6.7. Reclamació davant una autoritat de control

Qualsevol informació o dubte que tinguin al respecte no dubtin en contactar amb nosaltres mitjançant el nostre lloc web www.plusfresc.cat. Així mateix, recordar-li l’adreça de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per qualsevol reclamació i/o informació addicional dels vostres drets www.agpd.es.

6.8. Seguretat

El RESPONSABLE es compromet a adoptar les mesures de Seguretat d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establides que garanteixin la Seguretat de les dades de caràcter personal de l’USUARI i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat, hagut compte del estat de la tecnología, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguis exposats, tot ell de conformitat amb l’establert en la normativa aplicable.

6.9. Cessió al RESPONSABLE de dades de terceres persones

En cas de facilitar al RESPONSABLE dades personals de terceres persones necessàries per la prestació dels Serveis, l’USUARI manifesta que ha obtingut prèviament el seu consentiment exprés per poder cedir-los al RESPONSABLE.

6.10. Ocupació. ¿Vols Treballar a PLUSFRESC?

L’USUARI que ompli el formulari, ha de llegir prèviament l’AVIS LEGAL, la POLÍICA DE PROTECCIÓ DE DATES i, concretament la present clàusula. Al enviar el seu CV l’USUARI presta el seu consentiment exprés pel tractament de les seves dades conforme a l’estipulat.

Les dades personals contingudes en el formulari de CV, serán incorporades a unfitxer de selección de personal i tractades per PLUSFRESC, amb la finalitat de realitzar els procesos de selección de candidats a llocs de treball de qualsevol de PLUSFRESC i/o el seu Grup, socis i franquiciats, la qual la seva identitat pot consultar en el següent apartat www.plusfresc.cat .

L’USUARI que enviï el seu CV declara que les dades que figuren en el mateix són certs.

L’USUARI autoritza a PLUSFRESC a contactar amb ell per ampliar la informació continguda en el mateix.

PLUSFRESC conservarà tota la seva informació durant el període de reclutament i, un cop finalitzat el plaç màxim d’1 any, transcorregut el qual s’eliminarà tota la informació, salvaguardant la Seguretat i confidencialitat de la mateixa.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li preguem ens ho comuniqui degudament.

En cas de no haver-lo enviat directament l’ USUARI i/o no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades personals, preguem enviï un correu electrònic a protecciodedades@plusfresc.cat a fi de poder eliminar les seves dades personals. D’altra manera, entenem que mostra la seva conformitat al respecte.

6.11. Menors

PLUSFRESC no recopila, deliberadament, informació procedent de persones menors de 18 anys. Així mateix, PLUSFRESC posarà els mitjans tècnis pertinents a fi d’evitar que menors d’edat accedeixen a l’ÀREA D’USUARIS, sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Si PLUSFRESC detecta que un menor d’edat està utilitzant aquest lloc web, procedirà a cancel·lar la informació enviada i ho comunicarà a l’autoritat o organisme competent. Per a això, PLUSFRESC sol·licita la col·laboració de tots els USUARIS, en el sentit que, si algun USUARI detecta la divulgació i / o l’ús d’algun d’aquestes dades, es prega ho comuniqui a través del correu electrònic facilitat, per poder procedir com correspongui.

Si bé, Plusfresc ofereix als menors d’edat la targeta PLUSICLUB tal que puguin beneficiar-se de tallers, esdeveniments culturals i/o regals pel seu aniversari i/o promocions dirigides als més petits.
En tot cas, abans de demanar i/o tractar les dades de menors d’edat, s’informarà degudament als seus pares i/o tutors i es demanarà el seu consentiment informat i inequívoc per realitzar qualsevol tractament de les dades personals.

Així mateix, en els diferents tallers i/o esdeveniments que celebri PLUSFRESC es podran fer fotos i/o gravar per a la posterior divulgació en les xarxes socials i/o lloc web, de la captació, ús i tractament s’informarà prèviament, a fi que cap usuari o pare o tutor de cap menor que no estigui d’acord vegi vulnerats els seus drets.

6.12. Targeta de fidelització de PLUSFRESC, Família nombrosa, Majors de 65 anys i client amb una disCAPACITAT igual o superior al 33

PLUSFRESC informa als USUARIS que sol·licitin la Targeta de Fidelització TARGETA DE FIDELITZACIÓ PLUSFRESC, Família nombrosa, Targeta de Majors de 65 anys o client amb una disCAPACITAT igual o superior al 33%, en els tres últims casos, només per a aquells USUARIS que compleixin amb els requisits per obtenir la targeta (en endavant TARGETA DE FIDELITZACIÓ PLUSFRESC) que les seves dades seran recollides i tractades amb les següents finalitats:

a)Gestionar la relació comercial, les comandes i compres que ens faci presentant la seva targeta.

b)Realitzar un estudi del seu perfil personal de les seves compres i hàbits de consum a fi de poder oferir-li els productes i serveis de major grat i poder millorar així la seva experiència.

c)Enviar-ofertes exclusives i vals descompte, mantenir-lo informat de les nostres activitats, ofertes, promocions, sortejos i/o esdeveniments, a través dels canals de comunicació (correu electrònic, adreça postal, telèfon mòbil o tiquet de compra) facilitades.

d)També, si vostè ens ho permet, voldríem poder felicitar-li dates més assenyalades i el seu aniversari.

En cas que no desitjar rebre comunicacions comercials, l’USUARI haurà d’indicar a la pestanya corresponent disposada a l’efecte.

La base legítima del tractament serà, en primer lloc, la prestació dels serveis i/o la gestió de la targeta de fidelització sol·licitats per vostè i, en segon lloc, el seu consentiment exprés prestat per això, en el cas que desitgi rebre les nostres comunicacions comercials, vals descompte, participar en els sortejos, promocions i/o esdeveniments de PLUSFRESC, així com poder felicitar-li les festes i/o pel seu aniversari.

Tota la seva informació de l’USUARI serà tractada amb absoluta confidencialitat i mantenint totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar-la. Així mateix, PLUSFRESC l’informa que, per al correcte desenvolupament dels serveis, PLUSFRESC cedirà les dades personals dels USUARIS a les empreses del Grup, així com dels socis i franquiciats de PLUSFRESC, la identitat dels quals pot consultar en el següent apartat www.plusfresc .cat. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades,

Totes les nostres comunicacions les ha de signar sota el distintiu PLUSFRESC. Si detectés qualsevol incidència o frau, preguem ens ho comuniqui per prendre les mesures necessàries.

Així mateix, l’informem que conservarem les seves dades personals mentre duri la prestació del servei i/o no revoqui el seu consentiment. Tot això a resguard de les obligacions legals de conservació i/o cessió de la informació que determini la legislació fiscal d’un màxim de 6 anys per normativa fiscal. Un cop finalitzats aquests terminis la informació serà destruïda de forma segura i amb totes les garanties de confidencialitat.

6.13. Enviaments d’informació i comunicacions comercials

Alhora, en el moment en que l’USUARI sol·liciti informació i/o la contractació dels SERVEIS, PLUSFRESC sol·licitarà el consentiment per poder enviar-li comunicacions comercials, informació i notícies relacionades amb la seva activitat, així com mantenir-lo informat de les activitats de PLUSFRESC a través dels canals de comunicació (correu electrònic, adreça postal, telèfon mòbil) facilitades.

En cas que no desitjar rebre comunicacions comercials, l’USUARI haurà d’indicar a la pestanya corresponent disposada a l’efecte.

La base legítima del tractament serà, en aquest cas, el seu consentiment exprés prestat per a això.

Tota la seva informació de l’USUARI serà tractada amb absoluta confidencialitat i mantenint totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar-la. Així mateix, PLUSFRESC li informa que, únicament cedirà les dades personals dels USUARIS a les empreses del Grup, així com dels socis i franquiciats de PLUSFRESC, la identitat pot consultar en el següent apartat www.plusfresc.cat. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades.

Totes les comunicacions les ha de signar sota el distintiu PLUSFRESC. Si l’usuari detectés qualsevol incidència o frau, preguem ho comuniqui a PLUSFRESC per prendre les mesures necessàries.

Així mateix, l’informem que conservarem les seves dades personals mentre duri la prestació del servei i/o no revoqui el seu consentiment. Un cop finalitzats aquests terminis la informació serà destruïda de forma segura i amb totes les garanties de confidencialitat.

6.14. Canvis a la nostra Política de Privacitat

El RESPONSABLE pot actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Una versió actualitzada de la present Política de Privacitat estarà sempre disponible a la Plataforma. Si aquests canvis afectaran a finalitats no previstes en aquesta Política de Privacitat, l’informarem, amb suficient antelació, d’aquest tractament ulterior per email (a l’última adreça facilitada), perquè, si escau, pugui exercir els drets que estimi oportú i li reconeix la normativa aplicable.

6.15. Xarxes Socials

El prestador de serveis dels perfils oficials de Plusfresc a les xarxes socials YouTube® Facebook®, TWITTER®, INSTAGRAM® o LINKEDIN® és l’entitat Plusfresc.
L’accés i ús d’aquests perfils oficials de Plusfresc requereix de l’acceptació de les Condicions Específiques de l’Apartat de Xarxes socials, les CONDICIONS GENERALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT que es detallen; així com la política i les normes de les plataformes de xarxa social de YouTube® Facebook®, TWITTER®, INSTAGRAM® o LINKEDIN®.

No obstant això, el funcionament general de la xarxa social està regulat en primer terme, per les condicions establertes pel titular i / o proveïdor de la xarxa i, en segon terme, per les presents condicions.

PLUSFRESC podrà eliminar dels seus llocs, perfils i comptes, qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les presents CONDICIONS GENERALS o la Política de Privadesa i / o titular de la xarxa social, així com en contra del que preveu la llei , la moral, ordre públic.

De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d’ofici o bé mitjançant denúncia d’un altre usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes.

Per deixar de seguir el lloc, perfil o compte de PLUSFRESC, l’USUARI haurà de seguir els passos que s’indiquin en les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa, sense que PLUSFRESC pugui intervenir en aquest procés.

No obstant això, PLUSFRESC es reserva el dret a crear, editar, modificar i / o eliminar els llocs, perfils i comptes, sense necessitat d’informar prèviament.

Els perfils i comptes a xarxes socials estan dirigits a majors de 14 anys. Si bé, els LLOCS OFICIALS estan dirigits a majors d’edat, de manera que, aquells menors d’edat majors de 14 anys, no s’han de registrar, ni utilitzar cap servei ofert en els LLOCS OFICIALS, perfil o compte de PLUSFRESC a les xarxes socials, ni proporcionar cap informació personal.
PLUSFRESC realitzarà les gestions necessàries per evitar l’ús dels LLOCS OFICIALS i / o perfil o compte de les xarxes socials de menors edat, en la mesura que li sigui possible.

Usos permesos i usos prohibits: Mitjançant el perfil oficial de PLUSFRESC de les esmentades xarxes socials, es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.

Aquest ús no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L’USUARI està obligat a fer un ús raonable dels esmentats perfils oficials de PLUSFRESC i dels seus continguts, segons les possibilitats i fins per als quals està concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per les xarxes socials. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina i perfil oficial de PLUSFRESC a les xarxes socials.
PLUSFRESC no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els Usuaris publiquin en el perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials, de les conseqüències del es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes.

En tot cas, queda prohibit l’ús del perfil oficial de PLUSFRESC de les citades xarxes socials amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

• Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers, protecció de dades i, molt especialment, dels menors d’edat.
• Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oportú consentiment dels seus titulars.
• Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
• Reproduir, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera compartir, dins o fora del perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials, fotografies o imatges que hagin estat posades a disposició per altres USUARIS de l’esmentada pàgina.
• Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral oa l’ordre públic.
• Fer servir el servei per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres USUARIS i / o tercers.
• Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o allotjar, emmagatzemar, distribuir o compartir qualsevol altre material o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes del perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials.
Utilitzar el perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.
• Utilitzar el perfil oficial de Plusfresc de les xarxes socials, amb independència de la seva finalitat, per a remetre correus electrònics amb caràcter massiu i o repetitiu no sol·licitats a una pluralitat de persones, ni manar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.
• Suplantar la personalitat d’un tercer amb qualsevol finalitat.
PLUSFRESC podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials, judicials i / o administratives competents si detectés un ús il·legal de la seva pàgina i perfil oficial a les xarxes socials.
L’USUARI queda informat que els continguts i serveis oferts a través del perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials -incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi html de la mateixa, així com les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. La titularitat dels drets sobre qualsevol contingut anteriorment esmentats pot correspondre tant a PLUSFRESC com a terceres persones físiques i / o jurídiques.
La publicació dels continguts esmentats mitjançant el perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per PLUSFRESC i / o seus tercers legítims titulars a l’USUARI.
En cap cas, l’USUARI podrà realitzar un ús o utilització dels serveis i continguts existents en el lloc que no sigui exclusivament personal.

7. Condicions de compra

Les presents CONDICIONS DE COMPRA, juntament amb les CONDICIONS GENERALS, POLÍTICA DE PRIVACITAT, conformen el contracte íntegre a través del qual es regulen les condicions de compravenda dels PRODUCTES.

L’accés al lloc web o el seu ús per l’USUARI, així com la compra en línia de qualsevol PRODUCTE, implica necessàriament i sense reserves, el coneixement i acceptació de les presents CONDICIONS DE COMPRA; pel que es recomana llegir detingudament abans de formalitzar la compra del PRODUCTE.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

– Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

7.1. Com comprar els PRODUCTES?

Per a poder realitzar una compra en línia de PRODUCTES, l’USUARI haurà de registrar-se emplenant el Formulari facilitat en aquest lloc web.

Una vegada emplenat el Formulari, llegides i acceptades les CONDICIONS GENERALS i POLÍTICA DE PRIVACITAT, enviarà el formulari i rebrà un correu electrònic en el compte facilitat per a poder confirmar el registre i poder començar a realitzar la compra en línia amb el seu usuari i contrasenya personal i intransferibles.

Per a realitzar la compra en línia, podrà seleccionar els PRODUCTES oferts. Seleccionant cada PRODUCTE podrà veure la informació bàsica de cadascun. La Filosofia de PLUSFRESC és seleccionar PRODUCTES frescos i de proximitat, la qual cosa suposi, que pugui variar aquesta informació. Per tant, preguem que contacti amb el nostre SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT telefonant al 900 300 192 o escrivint a info.compra@plusfresc.com per a poder subministrar-li tota la informació que precisi de cada PRODUCTE.

Una vegada seleccionada LA SEVA CISTELLA DE LA COMPRA, podrà formalitzar la compra d’aquest, seleccionant l’opció de FINALITZAR I PAGAR per a la tramitació de la seva comanda (d’ara endavant la COMANDA).

En aquest moment l’USUARI haurà de facilitar les dades identificatives, de contacte, pagament i enviament de la COMANDA que se sol·licitin.

A continuació, PLUSFRESC enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant que la COMANDA ha estat acceptat (d’ara endavant CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA). El contracte entre l’USUARI i PLUSFRESC quedarà finalment formalitzat una vegada que PLUSFRESC hagi enviat a l’USUARI la CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA. Seran objecte del contracte únicament aquells PRODUCTES indicats en la COMANDA.

L’USUARI serà informat mitjançant correu electrònic que la COMANDA està sent enviat (d’ara endavant CONFIRMACIÓ D’ENVIAMENT). Així mateix, l’USUARI registrat en el lloc web pot comprovar l’estat de la seva comanda en l’apartat EL MEU COMPTE o contactant amb el nostre SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT telefonant al 900 300 192 o escrivint a info.compra@plusfresc.com.

En cas que l’USUARI hagi facilitat dades errònies, podrà modificar els mateixos en l’apartat EL MEU COMPTE; aquestes dades seran aplicable per a futures compres. En cas que l’error es refereixi a la comanda en curs, l’USUARI haurà de contactar amb el nostre SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT telefonant al 900 300 192 o escrivint a info.compra@plusfresc.com.

7.2. Disponibilitat dels PRODUCTES

Totes les COMANDES estan subjectes a disponibilitat dels PRODUCTES. En el cas que, una vegada enviada la CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA, PLUSFRESC no pogués disposar del PRODUCTE sol·licitat per qualsevol circumstància, es posarà en contacte amb l’USUARI com més aviat millor comunicant-li tal fet. En tal cas, PLUSFRESC podrà:

a)Oferir a l’USUARI, sense augment de preu, un producte de característiques i especificacions similars a l’inicialment sol·licitat, sempre que aquestes siguin concordes amb les necessitats de l’USUARI.

b)Oferir a l’USUARI deixar sense efecte la COMANDA sol·licitada reintegrant-li l’import pagat per aquest.

7.3. Anul·lació d’una COMANDA

Encara que PLUSFRESC farà el possible per a tramitar sempre totes les COMANDES, pot haver-hi circumstàncies excepcionals que l’obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna COMANDA després d’haver enviat la CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA. En aquest cas, PLUSFRESC es reserva el dret a fer-lo en qualsevol moment, enviant un correu electrònic on es justifiquin les raons d’impossibilitat de tramitar la COMANDA i oferint-li en tot moment un PRODUCTE que satisfaci a l’USUARI 100%.

7.4. Garanties

Tots els PRODUCTES continguts en el lloc web i distribuïts a les nostres botigues PLUSFRESC estan completament garantits amb la GARANTIA 100% satisfet amb algun producte o servei, te l’arreglem en el moment o et retornem l’import, la qual consisteix en el ple compliments dels següents 5 punts:

1.Et sortirà bé! Si no et satisfà la compra, et canviem el producte o et retornem els diners. No fa falta que ens donis cap explicació ni que ens retornis elproducte.

2.Data correcta! Si trobes algun producte caducat a la botiga, et donarem un altre amb la data correcta totalment gratis.

3.Sempre fresc! Si no t’agrada la fruita, la verdura, la carn o el peix que has comprat, te’l canviarem o et retornarem els diners.

4.Preus exactes! Si el preu marcat en la prestatgeria i el preu del tiquet de caixa no són iguals, et regalem una unitat del producte comprat.

5.Oferta garantida! Si el producte envasat en oferta s’ha acabat, demana la quantitat que vulguis a preu d’oferta i quan arribi t’ho guardarem.

7.5. Enviament de les COMANDES

Totes les COMANDES es preparen i envien en un termini màxim de 24 hores des de la CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA.

Tots els nostres lliuraments es realitzen des del ceptre logístic de PLUSFRESC i/o la botiga PLUSFRESC més pròxima al domicili indicat.

Les zones de repartiment són les indicades en l’apartat https://compra.plusfresc.cat/delivery-zones.

Una vegada PLUSFRESC hagi tramitat la COMANDA, PLUSFRESC s’encarregarà de realitzar l’enviament i lliurament, així com informar l’USUARI de l’estat del seu enviament i seguiment.

La COMANDA serà transportada en furgonetes refrigerades. Estan equipades amb espais diferenciats per temperatura per a seguir la cadena de fred que garanteixi la correcta conservació dels aliments. En PLUSFRESC ens responsabilitzem del medi ambient, i una de les accions que emprenem és l’ús de les borses compostables per a fer-te arribar la teva compra a casa. La compra es lliura amb la GARANTIA 100% PLUSFRESC: si no estàs satisfet amb un producte o servei, te l’arreglem o et retornem els diners.

7.6. Lliurament dels PRODUCTES

Una vegada enviada la CONFIRMACIÓ D’ENVIAMENT, els PRODUCTES es lliuraran en l’adreça indicada per l’USUARI en realitzar la COMANDA.

PLUSFRESC no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del PRODUCTE no arribi a realitzar-se a conseqüència que les dades facilitades per l’USUARI siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència de l’USUARI o que el domicili de lliurament es trobi fos de la ZONA DE REPARTIMENT.

7.7. Despeses d’enviament

Els costos d’enviament són els establerts en cada cas concret en la present web.

Actualment són els següents:

• Costos GRATUÍTOS per compres superiors a 75€ (IVA inclòs). Per compres inferiors serà de 6€ (IVA inclòs).

•Per a Majors de 65 anys i/o persones amb discapacitat superior al 33% i que tinguin la TARGETA PLUSFRESC, els costos seran GRATUÍTOS per compres superiors a 35€ (IVA inclòs). Per compres inferiors serà de 3€ (IVA inclòs).

És possible que durant períodes promocionals les despeses d’enviament siguin gratuïts, aquestes i altres promocions s’indicaran de manera clara en el lloc web. Així mateix, aquells USUARIS que se siguin titulars de la TARGETA PLUSFRESC podran gaudir d’aquestes i altres avantatges de manera exclusiva quan estiguin actives.

7.8. Preu i pagament dels PRODUCTES

Els preus aplicables a cada PRODUCTE seran els publicats en el lloc web en la data en la qual l’USUARI realitzi la COMANDA en Euros (€).

A pesar que PLUSFRESC intenta assegurar-se que tots els preus que figuren en el lloc web són correctes, poden produir-se errors. En el cas que PLUSFRESC descobreixi un error en el preu d’algun dels PRODUCTES sol·licitats, s’informarà l’USUARI perquè pugui reconfirmar la COMANDA al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si PLUSFRESC no aconsegueix posar-se en contacte amb l’USUARI, la COMANDA es considerarà cancel·lat i es reemborsarà a l’USUARI íntegrament les quantitats que hagués abonat.

PLUSFRESC no estarà obligat a subministrar a l’USUARI cap PRODUCTE al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que la CONFIRMACIÓ D’ENVIAMENT hagi estat enviada) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de manera raonable per l’USUARI com a preu incorrecte.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els PRODUCTES respecte als que PLUSFRESC ja hagi enviat la CONFIRMACIÓ D’ENVIAMENT.

Tots els preus dels PRODUCTES, les despeses d’enviament i altres serveis inclouen l’Impost de Valor Afegit (IVA). Les despeses d’enviament s’agreguen per COMANDA. PLUSFRESC informarà del preu total, inclosos tots els impostos i altres costos com ara quotes i possibles despeses de lliurament.

PLUSFRESC emetrà la factura en suport electrònic; si bé, l’USUARI podrà indicar en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, i en aquest cas, s’emetrà i enviarà la factura juntament amb la COMANDA.

7.9. Forma de pagament

L’USUARI podrà efectuar el pagament mitjançant targetes de crèdit o dèbit Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express o Bizum. Per a minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit de l’USUARI. Tant si la forma de pagament es realitza mitjançant targeta de crèdit o dèbit, EL CÀRREC NO S’EFECTUARÀ FINS AL MOMENT EN EL QUAL PLUSFRESC ENVIÏ LA CONFIRMACIÓ D’ENVIAMENT.

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a Espanya a cada moment en funció del PRODUCTE concret de què es tracti.

Si existeix alguna dificultat en realitzar la COMANDA i/o navegar a través del lloc web, l’USUARI pot contactar amb el nostre SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT telefonant al 900 300 192 o escrivint a info.compra@plusfresc.com.

PLUSFRESC es compromet a protegir la informació personal dels seus USUARIS, i concretament informa que no emmagatzemarà les dades del mitjà de pagament triat; pel que l’USUARI haurà de proporcionar aquesta informació cada vegada que faci una compra en el lloc web.

Les targetes de pagament i altres mitjans de pagament estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquests, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, PLUSFRESC no es farà responsable de cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’USUARI.

7.10. Devolucions i canvis dels PRODUCTES

Tots els PRODUCTES continguts en el lloc web i distribuïts a les nostres botigues PLUSFRESC estan completament garantits amb la GARANTIA 100% PLUSFRESC satisfet amb algun producte o servei, te l’arreglem en el moment o et retornem l’import, la qual consisteix en el ple compliments dels següents 5 punts:

1.Et sortirà bé! Si no et satisfà la compra, et canviem el producte o et retornem els diners. No fa falta que ens donis cap explicació ni que ens retornis el producte.

2.Data correcta! Si trobes algun producte caducat a la botiga, et donarem un altre amb la data correcta totalment gratis.

3.Sempre fresc! Si no t’agrada la fruita, la verdura, la carn o el peix que has comprat, te’l canviarem o et retornarem els diners.

4. Preus exactes! Si el preu marcat en la prestatgeria i el preu del tiquet de caixa no són iguals, et regalem una unitat del producte comprat.

5. Oferta garantida! Si el producte envasat en oferta s’ha acabat, demana la quantitat que vulguis a preu d’oferta i quan arribi t’ho guardarem.

Per a procedir a la devolució del PRODUCTE, l’USUARI pot amb el nostre SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT telefonant al 900 300 192 o escrivint a info.compra@plusfresc.com o acudir a qualsevol botiga PLUSFRESC.

Així mateix, per a qualsevol incidència i/o qüestió relacionada amb la seva compra en línia pot consultar el següent enllaç: https://compra.plusfresc.cat/faqs; o bé contactar amb el nostre SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT telefonant al 900 300 192 o escrivint a info.compra@plusfresc.com o acudir a qualsevol botiga PLUSFRESC.

7.11 Productes i serveis especials

La venda o comercialització de determinats PRODUCTES estan subjectes a condicions especials, les quals seran informades en cada cas i amb anterioritat a la CONFIRMACIÓ DE COMPRA del PRODUCTE.

En concret s’hauran de tenir en compte les següents condicions:

• BEGUDES ALCOHÒLIQUES: Es prohibeix l’adquisició i el consum, pels menors de 18 anys, de begudes alcohòliques.

• RESERVES: Per a determinats PRODUCTES de temporada, és possible realitzés una reserva abans que els mateixos es posin a la venda. En aquests casos, t’indiquem que no podrem enviar la comanda abans de les dates de llançament marcades pel proveïdor de cada PRODUCTE.

• CISTELLES DE NADAL: La compra i enviaments de Cistelles de Nadal estaran subjectes a determinades CONDICIONS PARTICULARS, les quals seran informades a cada moment.

• TARGETES REGAL: A causa de les característiques de la Targeta Regal, no es poden realitzar comandes de manera conjunta amb una altra mena d’articles.

• TARGETA PLUSFRESC: L’ús de la targeta i els bons aconseguits amb la mateixa estan subjectes a les CONDICIONS PARTICULARS recollides en el moment de donar-se d’alta en aquesta.

• PRODUCTES DE FARMÀCIA o VETERINARI: Únicament es vendran productes de Parafarmàcia i/o Veterinària no subjectes a prescripció mèdica.

8. Responsabilitat

PLUSFRESC tractarà en tot moment de prestar el servei amb la major qualitat que sigui possible. Sense perjudici de l’anterior, declinem tota responsabilitat que es derivi de fallades, interrupcions o danys causats per avaries del sistema, interferències o desconnexions o pel mal funcionament del servei.

De la mateixa manera PLUSFRESC declina tota responsabilitat i / o assumpció de danys o perjudicis, de qualsevol classe o naturalesa, que es derivin de l’actuació il·legítima de tercers per qualsevol mitjà o per l’ús del lloc web de forma indeguda o inadequada per part dels usuaris, i en qualsevol cas, Plusfresc no assumirà cap responsabilitat que es causi per l’actuació o negligència alienes a si mateixa i que pugui afectar o no, de manera directa o indirecta, a servidors i altres equips informàtics de l’USUARI o tercers.

L’USUARI accepta indemnitzar i exonerar de tota responsabilitat a PLUSFFRESC, als seus subsidiàries, afiliades, directius i col·laboradors i / o empleats, de qualsevol reclamació o demanda, inclosos honoraris raonables d’advocats, presentades per tercers, com a conseqüència de l’ús inadequat o no permès del lloc web i / o dels serveis oferts, per part de l’USUARI, o la infracció per part d’aquest de les CONDICIONS GENERALS, CONDICIONS PARTICULARS, si escau, i / o POLÍTICA dE PRIVACITAT, així com també per qualsevol infracció de legislació o dret.
PLUSFRESC no pot garantir l’absència de virus o altres elements lesius que puguin afectar els equips de l’USUARI; pel que aquest haurà d’adoptar les mesures tendents a evitar possibles riscos d’aquest tipus en atenció a l’actual estat de les telecomunicacions.

PLUSFRESC tan sols proporciona a l’usuari la informació publicada al lloc web. L’usuari, per tant, és l’únic responsable del correcte ús de la mateixa i que l’ús es faci d’acord amb les CONDICIONS GENERALS, CONDICIONS PARTICULARS, si escau, i la POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Si l’usuari no està satisfet amb l’ús del lloc web, els seus continguts o serveis o amb alguna part de les presents CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i / o CONDICIONS PARTICULARS, el seu únic i exclusiu recurs serà deixar d’accedir al lloc web i / o d’utilitzar els seus serveis.

9. Enllaços i Cookies

Si l’USUARI enllaça amb algun link o banner diferent a aquest lloc web, ha de saber que es trobarà navegant per un altre lloc de la xarxa d’Internet, les normes d’ús i política de privacitat escapa al control de PLUSFRESC; per això, és convenient que l’USUARI revisi aquestes normes d’ús i política de privacitat, per tal d’esbrinar les normes aplicables i el tractament que donen a les seves dades personals.
Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers que puguin suposar un perjudici per a la imatge de PLUSFRESC o aquest lloc web, reservant-aquest el dret a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços (links) realitzats , quan així ho estimi convenient, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.
El lloc web www.plusfresc.cat (el “Lloc”) del RESPONSABLE utilitza cookies, que són petits fitxers amb informació sobre la seva navegació en aquest Lloc i la finalitat principal és facilitar la navegació de la mateixa. Si us plau, continueu llegint per conèixer amb més detall les galetes que fem servir, laseva finalitat i altra informació d’interès.

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega en el Lloc quan accedeix i utilitza la mateixa. Les cookies ens permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus hàbits de navegació en el Lloc. La informació que obtenen està relacionada, per exemple, amb el nombre de pàgines que visita, la freqüència i reincidència de les visites, el temps que dura la teva visita, etc.

Quin tipus de cookies podem utilitzar?

a)Segons l’entitat que les gestiona:

Galetes pròpies: són aquelles que s’envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licita en el Lloc.
Galetes de tercers: són aquelles que s’envien al seu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora.

b) Segons el termini de temps que romandrà encesa:

Galetes de sessió: aquestes galetes guarden la informació necessària durant la sessió i els canvis relacionats amb ella.
Galetes persistents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre Lloc les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Una galeta permanent posseeix una data d’expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d’aquesta data.

c)Segons la finalitat:

Galetes tècniques: són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament del Lloc.
Galetes de personalització: són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com ara l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
Galetes d’anàlisi: són aquelles que permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis prestats.
Si no vols permetre l’ús de cookies en el Lloc, si us plau segueix les següents instruccions:
Aquests procediments estan sotmesos a actualització o modificació per part dels desenvolupadors dels navegadors, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a l’última versió disponible en cada moment.

Per impedir la instal·lació de cookies s’han de seguir les instruccions corresponents del navegador utilitzat:

–Internet Explorer: al menú “Eines> Opcions d’Internet”, aneu a la pestanya “Privadesa”, seleccioneu la configuració desitjada i premi el botó de configuració avançada. Activeu la casella “Sobreescriu l’administració automàtica de galetes”. Marca les caselles “Activa” o “Bloquejar”. Recomanem activar l’opció “Acceptar sempre les galetes de sessió” per permetre una navegació òptima pel nostre web.
– Firefox: al menú “Eines> Opcions”, aneu a la pestanya “Privadesa”. Marqueu o desmarqueu la casella “Accepta galetes dels llocs web” o “dir als llocs web que no vull ser rastrejat”, depenent de la versió del seu navegador. També pot eliminar les cookies instal·lades prement sobre l’opció “eliminar cookies de forma individual”.
– Chrome: al menú “Eines> Configuració”, aneu a la pestanya “Privadesa> Configuració de contingut”. Després de seleccionar l’opció “mostrar opcions avançades”, seleccioneu la configuració de galetes favorita. Si no desitja permetre la seva instal·lació, podeu seleccionar l’opció “bloquejar les dades de llocs i les galetes de tercers”.
– Opera: al menú “Configuració> Opcions”, aneu a la pestanya “Avançat”. Al menú “Galetes” seleccioni les opcions “Acceptar empremtes” o “No acceptar cookies mai”. Si vols disposar d’un major nivell de control sobre les galetes que s’instal·len en el teu equip, li recomanem que seleccioni l’opció “preguntar abans d’acceptar cookies”.
– Safari: al menú “Eines> Preferències”, aneu a la pestanya “Seguretat”. Al menú “Accepta galetes” seleccioni la casella “Sempre” o “Mai”. Si disposa d’un iPhone, haurà d’accedir a “Configuració> Safari” i allà seleccionar si accepta o no les cookies.
Si utilitzeu un altre navegador, pots obtenir més informació sobre com configurar la instal·lació de les cookies a través de la secció d’ajuda o assistència de l’esmentat navegador.
Per obtenir ajuda per dur a terme la configuració de les galetes amb el teu navegador, si us plau, envia’ns un correu electrònic a plusfresc@plusfresc.cat i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible amb la informació necessària.
Actualitzacions i canvis en la Política de Cookies:
El RESPONSABLE pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigèncieslegislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella a l’usuari que la visiti periòdicament.

9. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents CONDICIONS GENERALS i / o les CONDICIONS PARTICULARS, fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les CONDICIONS GENERALS i les CONDICIONS PARTICULARS en tota la resta, tenint-se ta disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre el lloc web, continguts i serveis contractats, l’USUARI i PLUSFRESC, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament a l’aplicació de la legislació espanyola, i la competència dels Tribunals espanyols, amb submissió expressa a la jurisdicció dels Tribunals de Lleida, llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

Tractant-se de consumidors finals, la jurisdicció serà la del lloc del compliment de l’obligació o la del domicili del consumidor comprador. Tot això sense perjudici de la facultat de qualsevol consumidor d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació i, així mateix, s’informa que, les controvèrsies que puguin sorgir a conseqüència de les relacions de comerç podran sotmetre’s al Reglament UE 524/2013 pel qual es regula la resolució extrajudicial de conflictes de conformitat amb el contingut d’aquest. La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç https://europa.eu/youreurope/strongusiness/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/.