Compliment normatiu

Els nostres valors d’honestedat, humilitat, respecte per les persones i l’entorn, vocació de servei, entusiasme i implicació, són la base de la nostra identitat com a companyia exemplar, íntegra i compromesa amb el benestar de les persones i amb la construcció d’un futur millor mitjançant la venda de productes frescos de qualitat i proximitat.

Som conscients que les actuacions de totes i cadascuna de les persones que formen part de PLUSFRESC construeixen el present i el futur de la nostra companyia, i que una mala conducta personal pot afectar la bona reputació de la nostra organització i la confiança en les nostres relacions amb tercers. Per això, a fi d’evitar que es produeixi qualsevol tipus de comportament contrari als nostres valors i principis de conducta,

PLUSFRESC porta treballant desde fa anys en la implementació i millora constant d’un programa de Compliment Normatiu o Corporate Compliance, d’obligat compliment per a tots els treballadors, directius i empreses afiliades amb la companyia, i ha desenvolupat i implementat diverses polítiques, procediments i processos que regeixen el seu dia a dia, entre els quals es troba un Codi Ètic, una política Anticorrupció, un Codi Telemàtic, una política d’ús de xarxes socials, etcètera.

Així mateix, la companyia compta amb l’existència d’un canal de denúncies. La recepció de les denúncies es gestiona a través d’un tercer independent, per poder així garantir una major objectivitat i imparcialitat. En aquest sentit, PLUSFRESC compta amb un Compliance Officer, així com amb una Comissió d’Auditoria i Bon govern corporatiu, i les seves funcions són les de fomentar l’existència de veritable cultura de compliment a l’organització.

A PLUSFRESC estem compromesos amb la prevenció de conductes que puguin ser susceptibles de constituir un delicte d’acord amb el Codi Penal, mitjançant la implementació d’una cultura organitzativa de respecte a la llei, i l’existència de mesures raonables i proporcionades per prevenir, detectar i gestionar els riscos penals que afecten a l’organització. Treballem igualment per a la prevenció d’aquelles altres conductes que, no sent constitutives de delicte, puguin resultar contràries als valors de la Companyia, o arribar a ser considerades irregulars.

Amb aquesta voluntat, al centre de totes les nostres decisions estan presents tres compromisos:

  • Els drets dels clients.
  • La qualitat del producte i servei ofert.
  • El medi ambient.

Hem fet així compatibles els nostres triomfs empresarials amb una política corporativa que impulsa el creixement personal i professional dels nostres treballadors, juntament amb la satisfacció de tots els nostres clients.

PLUSFRESC és una companyia arrelada al seu territori que té la voluntat de seguir sent referent en el comerç d’alimentació, i per això persegueix mantenir i propugnar els més alts estàndards ètics en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, mitjançant la creació, desenvolupament i consolidació de polítiques comercials èticament sostenibles, que garanteixin la lliure i lleial competència en el mercat, el respecte a les lleis, i el compliment dels seus principis i valors.

CANAL ÈTIC

D’acord amb l’article 8 de la Directiva Whistleblowing, i amb els articles 4 a 7 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, PLUSFRÉSC ha habilitat un Canal Ètic, integrat per una quàdruple via de comunicació a la companyia:

a. Per mitjà del Canal Ètic que PLUSFRÉSC ha habilitat a aquest efecte i al qual és possible accedir a través de la següent adreça de correu electrònic: canaleticosupsasupermercats@cuatrecasas.com.

b. Verbalment, comunicant l’avís directament a la Responsable del Sistema Intern d’Informació, Sra. Olga Galindo.

En aquest sentit, ia petició del comunicant, es pot mantenir una reunió presencial amb la Responsable del Sistema Intern d’Informació per explicar i detallar els fets de la comunicació.

c. Mitjançant les bústies físiques habilitats a les oficines de la companyia.

d. Per mitjà de la comunicació interna d’incompliments per part dels empleats als seus superiors, responsables o a algun dels membres de la Comissió d’Auditoria i Bon Govern Corporatiu, els quals posteriorment efectuaran la comunicació a l’adreça de correu electrònic del canal ètic.

Al marge d’això, qualsevol comunicació formal per part d’un òrgan judicial o una administració pública es considerarà mitjà vàlid per prendre coneixement d’un incompliment.

Aquest Canal Ètic podrà ser utilitzat per qualsevol persona, tant integrant de PLUSFRÉSC com a tercers aliens, en especial, proveïdors, clients i socis comercials. Així mateix, les comunicacions es podran realitzar tant de forma anònima com identificada, i se’ls donarà el mateix tractament i consideració.

Mitjançant el Canal Ètic es podrà comunicar qualsevol incompliment comès per membres integrants de PLUSFRÉSC, o per tercers no integrants però que mantinguin relacions amb la companyia en el marc de les tasques professionals.

Així mateix, mitjançant el Canal Ètic, qualsevol integrant de la companyia o tercer aliè podrà plantejar els seus dubtes sobre el sistema de Corporate Compliance de PLUSFRÉSC.

Per regular l’ús del Canal ètic i el procediment de recerca i resolució de comunicacions, PLUSFRÉSC ha aprovat i implementat el Protocol de gestió, investigació i resolució de comunicacions, i la Whistleblowing Policy.

PLUSFRÉSC ha adoptat les mesures necessàries per evitar tota forma de represàlia possible contra les persones informants, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia, així com vetllarà perquè tots els informants tinguin accés, segons correspongui, a les mesures de suport necessàries per a garantir-ne la protecció efectiva.

Els comunicants també podran adreçar les comunicacions a l’Autoritat independent de protecció de l’informant de Catalunya (l’Oficina Antifrau de Catalunya, la pàgina web de la qual és: www.antifrau.cat) o a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, A.A.I. (autoritat en l’àmbit estatal).