Compliment normatiu

Els nostres valors d’honestedat, humilitat, respecte per les persones i l’entorn, vocació de servei, entusiasme i implicació, són la base de la nostra identitat com a companyia exemplar, íntegra i compromesa amb el benestar de les persones i amb la construcció d’un futur millor mitjançant la venda de productes frescos de qualitat i proximitat.

Som conscients que les actuacions de totes i cadascuna de les persones que formen part de PLUSFRESC construeixen el present i el futur de la nostra companyia, i que una mala conducta personal pot afectar la bona reputació de la nostra organització i la confiança en les nostres relacions amb tercers. Per això, a fi d’evitar que es produeixi qualsevol tipus de comportament contrari als nostres valors i principis de conducta,

PLUSFRESC porta treballant desde fa anys en la implementació i millora constant d’un programa de Compliment Normatiu o Corporate Compliance, d’obligat compliment per a tots els treballadors, directius i empreses afiliades amb la companyia, i ha desenvolupat i implementat diverses polítiques, procediments i processos que regeixen el seu dia a dia, entre els quals es troba un Codi Ètic, una política Anticorrupció, un Codi Telemàtic, una política d’ús de xarxes socials, etcètera.

Així mateix, la companyia compta amb l’existència d’un canal de denúncies. La recepció de les denúncies es gestiona a través d’un tercer independent, per poder així garantir una major objectivitat i imparcialitat. En aquest sentit, PLUSFRESC compta amb un Compliance Officer, així com amb una Comissió d’Auditoria i Bon govern corporatiu, i les seves funcions són les de fomentar l’existència de veritable cultura de compliment a l’organització.

A PLUSFRESC estem compromesos amb la prevenció de conductes que puguin ser susceptibles de constituir un delicte d’acord amb el Codi Penal, mitjançant la implementació d’una cultura organitzativa de respecte a la llei, i l’existència de mesures raonables i proporcionades per prevenir, detectar i gestionar els riscos penals que afecten a l’organització. Treballem igualment per a la prevenció d’aquelles altres conductes que, no sent constitutives de delicte, puguin resultar contràries als valors de la Companyia, o arribar a ser considerades irregulars.

Amb aquesta voluntat, al centre de totes les nostres decisions estan presents tres compromisos:

  • Els drets dels clients.
  • La qualitat del producte i servei ofert.
  • El medi ambient.

Hem fet així compatibles els nostres triomfs empresarials amb una política corporativa que impulsa el creixement personal i professional dels nostres treballadors, juntament amb la satisfacció de tots els nostres clients.

PLUSFRESC és una companyia arrelada al seu territori que té la voluntat de seguir sent referent en el comerç d’alimentació, i per això persegueix mantenir i propugnar els més alts estàndards ètics en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, mitjançant la creació, desenvolupament i consolidació de polítiques comercials èticament sostenibles, que garanteixin la lliure i lleial competència en el mercat, el respecte a les lleis, i el compliment dels seus principis i valors.

PLUSFRÉSC, en el marc de la creació del seu programa de compliment normatiu o Corporate Compliance, ha habilitat un Canal de Denúncies, i ha aprovat i implementat el Protocol de Gestió, Recerca i Resolució de denúncies d’incompliment, el contingut del qual s’ajusta a les exigències de la Directiva (UE) 2019/1937 i la Llei 2/202, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

A través d’aquest canal habilitat, qualsevol integrant de la companyia o tercera persona aliena que conegui o sospiti d’un incompliment normatiu comès per un integrant de la companyia o per tercers que hi estiguin en contacte en el context de les seves activitats laborals, puguin posar-ho en coneixement de PLUSFRÉSC, de manera absolutament confidencial i fins i tot anònima.

El Canal de Denúncies també pot ser emprat per traslladar a PLUSFRÉSC qualsevol dubte que es pugui tenir en matèria de Corporate Compliance o Compliment Normatiu.

L’adreça de correu habilitada per adreçar les comunicacions: canaleticosupsasupermercats@cuatrecasas.com.