El nostre blog

Publicado el dia

CONCURS PLUSFRESC – SORTEIG EL GUST DE LES NOSTRES ARRELS – JUNY 2024

1.-INTRODUCCIÓ.-
El present concurs, convocat per Supsa Supermercats Pujol S.L (en endavant, Plusfresc) amb CIF B25008632, amb seu social en Pol. Industrial El Segre Par.307-A, CP 25191 de Lleida i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 167, foli 53, fulla número L-3.077.
El present document té la finalitat d’establir les bases legals per a la promoció que s’organitza a través de les xarxes socials de Plusfresc.

2.- ÀMBIT TERRITORIAL I PERSONAL DE LA PROMOCIÓ.-
• La PROMOCIÓ es desenvoluparà en territori Espanyol (Península, Illes Balears i Canàries).
• Podran participar en la PROMOCIÓ totes aquelles persones majors d’edat, amb residència a Espanya, que durant el termini de la PROMOCIÓ, participin seguint els passos detallats en l’apartat 5 (MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ).
• Per rebre el premi de la promoció els participants hauran de presentar-se físicament en alguna de les botigues Plusfresc.

3.- DURACIÓ DE LA PROMOCIÓ.-
La PROMOCIÓ s’inicia el 26/06/2024 i finalitza el 09/07/2024 tots dos inclosos.

4.- PREMI DE LA PROMOCIÓ.-
A la present promoció es regalarà una airfryer + lot de productes de proximitat.

5.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.-
Es podrà participar a la present promoció a través de Facebook i Instagram.
Per participar l’usuari haurà de:
• Deixar un comentari explicant una recepta típica del seu poble, ciutat o regió.
• Mencionar a dos usuaris.
• Cal ser seguidor del compte oficial d’Instagram @Plusfrescsupermercats i/o de Facebook @Plusfrescsupermercats per tal d’assabentar-se de qui són els guanyadors.

6.- SELECCIÓ DE GUANYADORS.-
Entre tots els participants, Plusfresc seleccionarà 1 guanyador per sorteig aleatori a través de l’aplicació Easypromos.

La selecció del guanyador es realitzarà el dia 10 de juliol de 2024.

7.- COMUNICACIÓ DE GUANYADORS I LLIURAMENT DEL PREMI.-
El premi es lliurarà sense cap cost per l’agraciat i serà comunicat al guanyador mitjançant un post a Facebook i mitjançant un story a Instagram. A més, Plusfresc podrà comunicar el nom del guanyador al seu mur de Facebook, al seu Twitter, a la seva web i/o al seu Instagram. El nom dels guanyadors es donarà a conèixer a partir del dia 10 de juliol de 2024. Els guanyadors hauran de notificar la seva acceptació del premi mitjançant un missatge privat a la pàgina de https://www.facebook.com/Plusfresc, mitjançant missatge privat al compte de Twitter @Plusfresc o Instagram @Plusfrescsupermercats o mitjançant e-mail dirigit a la següent adreça xsocials@plusfresc.cat amb la següent informació: nom i cognoms i telèfon de contacte. Els guanyadors disposaran d’un termini de 48 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix. Cas que en aquest termini els guanyadors no enviessin la informació esmentada per certificar la seva acceptació del premi, s’ entendrà que els guanyadors no accepten el premi i per tant renuncien al mateix.
L’entrega del premi es realitzarà a una de les botigues Plusfresc o Sunka, és a dir, els guanyadors hauran de passar per una de les botigues Plusfresc o Sunka a recollir el seu premi. S’informarà els guanyadors prèviament dels detalls del lloc, data i hora d’entrega.

8.- DRETS D’IMATGE
Els guanyadors autoritzen PLUSFRESC a difondre el seu nom i la seva imatge així com el contingut de la seva participació en la present promoció (textos, imatges o vídeos), en qualsevol mitjà de comunicació (incloent amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l’explotació a través de premsa, ràdio o televisió, Internet i Internet per a telefonia mòbil; xarxes socials), durant un període indefinit i de la manera que consideri més oportuna, ) sense que aquestes activitats els confereixin dret de remuneració o cap benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat conforme a aquestes Bases. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en la promoció.
El participant en qualsevol moment podrà revocar el consentiment prestat en aquest document, enviant un correu electrònic a contacta@plusfresc.es

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades a l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digital i al RGPD 2016/679. Les dades facilitades pels Participants seran tractats per PLUSFRESC en la seva qualitat de Responsable del Tractament i responsable de la present Promoció, amb la finalitat de de fomentar la participació del major nombre de persones en la Promoció, i gestionar la present Promoció en els termes descrits en aquestes Bases Legals.
La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment prestat per el participant (article 6 LOPDGDD), a través del present document dona el seu consentiment per participar en la Promoció.
El Participant autoritza a PLUSFRESC per al tractament de les dades personals que cedeix voluntàriament, amb les següents finalitats:
(i) Lliurament de premis als guanyadors.
(ii) certificar el compliment dels requisits de participació i, en el seu cas,
(iii) comunicació i gestió del lliurament dels Premis i difusió posterior pels mitjans de comunicació informats.
(iv) gestionar la garantia i/o qualitat dels premis, en el seu cas.

El Participant podrà revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense necessitat de justificar la seva decisió, bastant comunicar-lo al correu electrònic contacta@plusfresc.es . En tot cas, queda informada que la revocació del seu consentiment durant la realització de la Promoció comportarà la impossibilitat de continuar participant en aquesta.

PLUSFRESC es compromet a divulgar únicament aquelles dades que resultin necessaris per al normal funcionament de la Promoció i aplicar les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a la resta d’informació facilitada.
El Participant accepta que les seves dades poden ser cedits, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a entitats, persones físiques o jurídiques amb les quals les diferents entitats de PLUSFRESC, com ara l’Administració Tributària en cas de premis que generin obligació de tributar; Notaris en cas d’elecció de guanyadors davant aquests i/o les empreses encarregades en el lliurament i/o gestió de la garantia o qualitat del premi.
Les dades seran conservades durant la vigència de la Promoció corresponent i, posteriorment, i per complir amb els períodes de conservació legalment establerts i les ulteriors reclamacions que poguessin sorgir
A més, s’informa el Participant que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals facilitades, enviant un correu electrònic contacta@plusfresc.es.
Els Participants també tenen dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si dins el termini d’un mes si no han procedit a donar resposta al exercici del seu dret. Així com a contactar en qualsevol moment amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO) de PLUSFRESC mitjançant el correu electrònic lopd@edorteam.com
El Participant respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se PLUSFRESC el dret a excloure de la Promoció a tot Client que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. El Participant serà responsable dels danys i perjudicis que se li ocasionin a PLUSFRESC amb motiu de l’incompliment del que s’estableix en aquesta clàusula, inclòs l’import de qualsevol sanció que se li pogués imposar a PLUSFRESC a qualsevol altra empresa o persona física o jurídica a qui PLUSFRESC hagi cedit o hagi donat accés de manera legítima les dades, per tal circumstància, tot això sense perjudici de les possibles accions que es reserva, com ara la desqualificació del Participant.

10.- Clàusula informativa per recollir dades en cas de concursos des de XARXES SOCIALS:

SUPSA, SUPERMERCATS PUJOL, S.L. conegut per la seva marca PLUSFRESC ® (endavant PLUSFRESC), amb domicili social a al Polígon Industrial ‘El Segre’, parc. 307 A de Lleida, CP 25191, l’informem que les dades personals obtingudes mitjançant el present formulari, seran incorporades en la base de dades de la seva titularitat, garantint la més estricta confidencialitat, amb la finalitat de participar en concursos, sortejos i qualsevol altra activitat promocional gestionada directament per PLUSFRESC. Així mateix, les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui vigent la relació comercial així com els terminis necessaris per el compliment de totes les obligacions legals.
Mitjançant la present clàusula, vostè declara tenir coneixement del tractament, destí i ús de les seves dades personals, així com la acceptació de les finalitats descrites, manifestant de forma expressa i inequívoca el seu consentiment per enviar-li la informació sol·licitada a l’adreça postal, xarxes socials, mòbil i/ e-mail que vostè ens ha facilitat.
□ He llegit i accepto la clàusula sobre la recollida de dades en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El participant a través del present document presta el seu consentiment:

□ Si, vull rebre informació comercial, promocional i publicitària dels nostres productes i/o serveis, a través de correu electrònic, SMS, formularis, a la APP o per les xarxes socials gestionades per PLUSFRESC.

□ No vull rebre vull rebre informació comercial, promocional i publicitària dels nostres productes i/o serveis, a través de correu electrònic, SMS, formularis, a la APP o per les xarxes socials gestionades per PLUSFRESC.

La base legítima del tractament serà el seu consentiment, que serà necessari, en primer lloc, la prestació dels serveis i / o la gestió de la seva participació sol·licitats per vostè i, en segon lloc, el seu consentiment exprés prestat per això, en el cas que desitgi rebre les nostres comunicacions comercials, participar en els sortejos, promocions i / o esdeveniments de PLUSFRESC. En el supòsit que no desitgi rebre més comunicacions comercial i vulgui retirar el seu consentiment haurà d’enviar un correu electrònic a contacta@plusfresc.es.

Pot exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat i / o revocar el seu consentiment, preguem ens envieu una comunicació escrita juntament amb la còpia del seu DNI al següent correu electrònic protecciodedades@plusfresc.es o a l’adreça facilitada anteriorment. Podreu interposar queixa o denuncia davant l’autoritat competent, a la direcció de davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a qualsevol reclamació i / o informació addicional dels vostres drets  Reclamació de tutela de drets. Autoritat Catalana de Protecció de Dades (gencat.cat).

Totes les nostres comunicacions les ha de signar sota el distintiu PLUSFRESC. Si detectés qualsevol incidència o frau, preguem ens ho comuniqui per prendre les mesures necessàries.
Qualsevol informació o dubte que tinguin al respecte no dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre lloc web  www.plusfresc.cat .

Moltes gràcies per la teva confiança i per la seva responsabilitat sobre l’ús adequat de les teves dades.

11.- CONDICIONS.-
La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ i especialment de les dades e-mail, número de telèfon i edat és un requisit obligatori per a què els guanyadors puguin rebre el premi obtingut, no podent participar en la PROMOCIÓ els menors de 18 anys. De resultar agraciada alguna d’aquestes persones la seva participació resultarà automàticament anul·lada.
• L’ORGANITZACIÓ descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
• El premi de la PROMOCIÓ no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic.
• La recollida del premi es realitzarà per part del guanyador a qualsevol de les botigues Plusfresc.
• L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar els elements del premi de la PROMOCIÓ per un altre d’igual o superior valor quan concorri justa causa, i a més també es reserva el dret a anul·lar, suspendre o modificar la PROMOCIÓ per l’ORGANITZACIÓ si per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la voluntat de l’ORGANITZACIÓ, aquesta no pogués complir amb el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, segons l’estipulat a les presents bases.
• Les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter estan exemptes de qualsevol responsabilitat legal sobre aquest concurs. Aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook, Instagram i/o Twitter.
• Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva naturalesa- que poguessin derivar-se dels premis. Les despeses d’enviament del premi seran a càrrec de Plusfresc.
• Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina Web en el seu conjunt corresponen a Plusfresc. Així mateix, els participants i els guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada del Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
• En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, Plusfresc quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.

La promotora del concurs es compromet a complir amb els requisits legals establerts en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, conjuntament amb el seu Reglament, els seus reglaments i la Llei 34/2002, 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

12.- FISCALITAT
PLUSFRESC no serà responsable de les repercussions fiscals que l’acceptació dels Premis pogués tenir en la fiscalitat dels premiats que seran, en tot cas, per compte d’aquests.

13.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les accions promocionals que PLUSFRESC pugui realitzar es regiran pel dret espanyol comú vigent.
Tota controvèrsia que pogués sorgir de la interpretació i aplicació de les presents Bases Legals o dels requisits de participació d’una determinada acció promocional, se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida, sense perjudici del fur que per llei pogués correspondre al consumidor.
Tractant-se de consumidors finals, la jurisdicció serà la del lloc del compliment de l’obligació o la del domicili del consumidor comprador. Tot això sense perjudici de la facultat de qualsevol consumidor d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació i, així mateix, s’informa que, les controvèrsies que puguin sorgir a conseqüència de les relacions de comerç podran sotmetre’s al Reglament UE 524/2013 pel qual es regula la resolució extrajudicial de conflictes de conformitat amb el contingut d’aquest. La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaci https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/.
PLUSFRESC es reserva el dret a emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la Promoció.