Política de privadesa

En compliment de los disposat en la normativa estatal i europea aplicable en matèria de de protecció de dades personals, l’informem que les dades de caràcter personal que els nostres clients, candidats, treballadors o usuaris del lloc web puguin facilitar-nos (conjuntament referits com l’ USUARIO/S), bé mitjançant el corresponent formulari de la nostra pàgina web, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que es faciliti a l’efecte mitjançant correus electrònics dirigits als nostres professionals o per qualsevol altra via de comunicació, serán incorporats en un fitxer del que és titular i responsable del tractament SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL, amb domicili social al Pol. Ind. ‘El Segre’, Parc. 307-A, 25191 de Lleida, i CIF: B25008632 inscrita como empresa dedicada a la comercialització de productes alimentaris i registrada en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 315, Foli 110, Fulla número L-3077 (en endavant PLUSFRESC).

Consentiment i dades recollides

Al facilitar al RESPONSABLE les seves dades sol·licitades de caràcter personal, l’USUARI manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat i, per tant, presta el seu consentiment lliure, específic, innequívoc i informat al RESPONSABLE perquè pugui tractar les seves dades personals d’acord al que aquí es diposa.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades que sol·licitem als nostres USUARIS en els formularis disponibles en el lloc web són obligatoris. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de que es tracti.
Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi de que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errades. En aquest sentit, l’USUARI manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraços.

Finalitat del tractament i base jurídica

La finalitat del tractament per part del RESPONSABLE és la de gestionar la sol·licitud formulada, incloent la atenció a les seves consultes i sol·licituds d’informació, així com, en el seu cas, estableixi amb qualsevol dels nostres de PLUSFRESC (el “Servei/s”).

La base jurídica per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE es basa: i) en compliment de la prestació dels Serveis del RESPONSABLE sol·licitats per l’ USUARI i ii) en el consentimient de l’ USUARI al tractament descrit la present Política de Privacitat per, en el seu cas, enviar-li informació comercial.

A qui comuniquem les seves dades

El RESPONSABLE cedirà les seves dades personals a les empreses que formen el Grup empresarial PLUSFRESC així como als socis i franquiciats del Grup, la identitat de la qual de tots ells pot ser consultada a www.plusfresc.cat. Tots ells mantindran el mateix nivell de protección de les seves dades personals, així com en el cas que resulti obligat legalment o que l’USUARI en ho hagi autoritzat prèviament o resulti necessari per la prestació dels Serveis sol·licitats.

Per poder oferir el Servei adequat a l’USUARI i gestionar la relació amb el mateix, el RESPONSABLE contracta la prestació de serveis de determinadess empreses a las que, prèvi compliment dels requisits exigits legalment, se’ls pots facilitar l’accès a les seves dades personals únicament als efectes de poder-li prestar el Servei.

La relació de categoríes de prestadors de serveis al RESPONSABLE són les següents: [serveis d’arxiu, custodia, emmagatzematge i digitalització: serveis de “backoffice”; serveis administratius; serveis d’ activitats jurídiques; serveis informàtics]

Transferències internacionals de les dades personals

PLUSFRESC informa que la informació continguda i/o recollida en el lloc web on s’emmagatzema en servidors situats a la Unió Europea, sense que es realitzi transferència internacional de dades de cap tipus.

Plaç de conservacióde les dades personals

Conservarem les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual o, en el seu cas, fins que ens manifesti la seva voluntat de que suprimim les seves dades personals del nostre fitxer. Des d’aquest moment, el RESPONSABLE mantindrà les seves dades personals bloquejades durant els plaços de prescripció legal, i en tot cas, per un plaç de 6 anys per normativa fiscal. Transcorreguts els plaços de prescripció legal, destruirem les seves dades personals.

Exercici de drets

L’USUARI pot exercir els seus drets d’accès, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les seves dades personals i/o revoqui el seu consentiment, mitjançant una comunicació escrita aportant fotocòpia del seu NIF dirigida al RESPONSABLE al següent correu electrònic protecciodedades@plusfresc.es .

Reclamació davant una autoritat de control

Qualsevol informació o dubte que tinguin al respecte no dubtin en contactar amb nosaltres mitjançant el nostre lloc web www.plusfresc.cat. Així mateix, recordar-li l’adreça de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per qualsevol reclamació i/o informació addicional dels vostres drets www.agpd.es.

Seguretat

El RESPONSABLE es compromet a adoptar les mesures de Seguretat d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establides que garanteixin la Seguretat de les dades de caràcter personal de l’USUARI i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat, hagut compte del estat de la tecnología, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguis exposats, tot ell de conformitat amb l’establert en la normativa aplicable.

Cessió al RESPONSABLE de dades de terceres persones

En cas de facilitar al RESPONSABLE dades personals de terceres persones necessàries per la prestació dels Serveis, l’USUARI manifesta que ha obtingut prèviament el seu consentiment exprés per poder cedir-los al RESPONSABLE.

Ocupació. ¿Vols Treballar a PLUSFRESC?

L’USUARI que ompli el formulari, ha de llegir prèviament l’AVIS LEGAL, la POLÍICA DE PROTECCIÓ DE DATES i, concretament la present clàusula. Al enviar el seu CV l’USUARI presta el seu consentiment exprés pel tractament de les seves dades conforme a l’estipulat.

Les dades personals contingudes en el formulari de CV, serán incorporades a unfitxer de selección de personal i tractades per PLUSFRESC, amb la finalitat de realitzar els procesos de selección de candidats a llocs de treball de qualsevol de PLUSFRESC i/o el seu Grup, socis i franquiciats, la qual la seva identitat pot consultar en el següent apartat www.plusfresc.cat .

L’USUARI que enviï el seu CV declara que les dades que figuren en el mateix són certs.

L’USUARI autoritza a PLUSFRESC a contactar amb ell per ampliar la informació continguda en el mateix.

PLUSFRESC conservarà tota la seva informació durant el període de reclutament i, un cop finalitzat el plaç màxim d’1 any, transcorregut el qual s’eliminarà tota la informació, salvaguardant la Seguretat i confidencialitat de la mateixa.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li preguem ens ho comuniqui degudament.

En cas de no haver-lo enviat directament l’ USUARI i/o no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades personals, preguem enviï un correu electrònic a protecciodedades@plusfresc.es a fi de poder eliminar les seves dades personals. D’altra manera, entenem que mostra la seva conformitat al respecte.

Menors

PLUSFRESC no recopila, deliberadament, informació procedent de persones menors de 18 anys. Així mateix, PLUSFRESC posarà els mitjans tècnis pertinents a fi d’evitar que menors d’edat accedeixen a l’ÀREA D’USUARIS, sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Si PLUSFRESC detecta que un menor d’edat està utilitzant aquest lloc web, procedirà a cancel·lar la informació enviada i ho comunicarà a l’autoritat o organisme competent. Per a això, PLUSFRESC sol·licita la col·laboració de tots els USUARIS, en el sentit que, si algun USUARI detecta la divulgació i / o l’ús d’algun d’aquestes dades, es prega ho comuniqui a través del correu electrònic facilitat, per poder procedir com correspongui.

Si bé, Plusfresc ofereix als menors d’edat la targeta PLUSICLUB tal que puguin beneficiar-se de tallers, esdeveniments culturals i/o regals pel seu aniversari i/o promocions dirigides als més petits.
En tot cas, abans de demanar i/o tractar les dades de menors d’edat, s’informarà degudament als seus pares i/o tutors i es demanarà el seu consentiment informat i inequívoc per realitzar qualsevol tractament de les dades personals.

Així mateix, en els diferents tallers i/o esdeveniments que celebri PLUSFRESC es podran fer fotos i/o gravar per a la posterior divulgació en les xarxes socials i/o lloc web, de la captació, ús i tractament s’informarà prèviament, a fi que cap usuari o pare o tutor de cap menor que no estigui d’acord vegi vulnerats els seus drets.

Targeta de fidelització de PLUSFRESC, Família nombrosa, Majors de 65 anys i client amb una disCAPACITAT igual o superior al 33

PLUSFRESC informa als USUARIS que sol·licitin la Targeta de Fidelització TARGETA DE FIDELITZACIÓ PLUSFRESC, Família nombrosa, Targeta de Majors de 65 anys o client amb una disCAPACITAT igual o superior al 33%, en els tres últims casos, només per a aquells USUARIS que compleixin amb els requisits per obtenir la targeta (en endavant TARGETA DE FIDELITZACIÓ PLUSFRESC) que les seves dades seran recollides i tractades amb les següents finalitats:

a)Gestionar la relació comercial, les comandes i compres que ens faci presentant la seva targeta.

b)Realitzar un estudi del seu perfil personal de les seves compres i hàbits de consum a fi de poder oferir-li els productes i serveis de major grat i poder millorar així la seva experiència.

c)Enviar-ofertes exclusives i vals descompte, mantenir-lo informat de les nostres activitats, ofertes, promocions, sortejos i/o esdeveniments, a través dels canals de comunicació (correu electrònic, adreça postal, telèfon mòbil o tiquet de compra) facilitades.

d)També, si vostè ens ho permet, voldríem poder felicitar-li dates més assenyalades i el seu aniversari.

En cas que no desitjar rebre comunicacions comercials, l’USUARI haurà d’indicar a la pestanya corresponent disposada a l’efecte.

La base legítima del tractament serà, en primer lloc, la prestació dels serveis i/o la gestió de la targeta de fidelització sol·licitats per vostè i, en segon lloc, el seu consentiment exprés prestat per això, en el cas que desitgi rebre les nostres comunicacions comercials, vals descompte, participar en els sortejos, promocions i/o esdeveniments de PLUSFRESC, així com poder felicitar-li les festes i/o pel seu aniversari.

Tota la seva informació de l’USUARI serà tractada amb absoluta confidencialitat i mantenint totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar-la. Així mateix, PLUSFRESC l’informa que, per al correcte desenvolupament dels serveis, PLUSFRESC cedirà les dades personals dels USUARIS a les empreses del Grup, així com dels socis i franquiciats de PLUSFRESC, la identitat dels quals pot consultar en el següent apartat www.plusfresc .cat. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades,

Totes les nostres comunicacions les ha de signar sota el distintiu PLUSFRESC. Si detectés qualsevol incidència o frau, preguem ens ho comuniqui per prendre les mesures necessàries.

Així mateix, l’informem que conservarem les seves dades personals mentre duri la prestació del servei i/o no revoqui el seu consentiment. Tot això a resguard de les obligacions legals de conservació i/o cessió de la informació que determini la legislació fiscal d’un màxim de 6 anys per normativa fiscal. Un cop finalitzats aquests terminis la informació serà destruïda de forma segura i amb totes les garanties de confidencialitat.

Enviaments d’informació i comunicacions comercials

Alhora, en el moment en que l’USUARI sol·liciti informació i/o la contractació dels SERVEIS, PLUSFRESC sol·licitarà el consentiment per poder enviar-li comunicacions comercials, informació i notícies relacionades amb la seva activitat, així com mantenir-lo informat de les activitats de PLUSFRESC a través dels canals de comunicació (correu electrònic, adreça postal, telèfon mòbil) facilitades.

En cas que no desitjar rebre comunicacions comercials, l’USUARI haurà d’indicar a la pestanya corresponent disposada a l’efecte.

La base legítima del tractament serà, en aquest cas, el seu consentiment exprés prestat per a això.

Tota la seva informació de l’USUARI serà tractada amb absoluta confidencialitat i mantenint totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar-la. Així mateix, PLUSFRESC li informa que, únicament cedirà les dades personals dels USUARIS a les empreses del Grup, així com dels socis i franquiciats de PLUSFRESC, la identitat pot consultar en el següent apartat www.plusfresc.cat. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades.

Totes les comunicacions les ha de signar sota el distintiu PLUSFRESC. Si l’usuari detectés qualsevol incidència o frau, preguem ho comuniqui a PLUSFRESC per prendre les mesures necessàries.

Així mateix, l’informem que conservarem les seves dades personals mentre duri la prestació del servei i/o no revoqui el seu consentiment. Un cop finalitzats aquests terminis la informació serà destruïda de forma segura i amb totes les garanties de confidencialitat.

Canvis a la nostra Política de Privacitat

El RESPONSABLE pot actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Una versió actualitzada de la present Política de Privacitat estarà sempre disponible a la Plataforma. Si aquests canvis afectaran a finalitats no previstes en aquesta Política de Privacitat, l’informarem, amb suficient antelació, d’aquest tractament ulterior per email (a l’última adreça facilitada), perquè, si escau, pugui exercir els drets que estimi oportú i li reconeix la normativa aplicable.

Xarxes Socials

El prestador de serveis dels perfils oficials de Plusfresc a les xarxes socials YouTube® Facebook®, TWITTER®, INSTAGRAM® o LINKEDIN® és l’entitat Plusfresc.
L’accés i ús d’aquests perfils oficials de Plusfresc requereix de l’acceptació de les Condicions Específiques de l’Apartat de Xarxes socials, les CONDICIONS GENERALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT que es detallen; així com la política i les normes de les plataformes de xarxa social de YouTube® Facebook®, TWITTER®, INSTAGRAM® o LINKEDIN®.

No obstant això, el funcionament general de la xarxa social està regulat en primer terme, per les condicions establertes pel titular i / o proveïdor de la xarxa i, en segon terme, per les presents condicions.

PLUSFRESC podrà eliminar dels seus llocs, perfils i comptes, qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les presents CONDICIONS GENERALS o la Política de Privadesa i / o titular de la xarxa social, així com en contra del que preveu la llei , la moral, ordre públic.

De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d’ofici o bé mitjançant denúncia d’un altre usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes.

Per deixar de seguir el lloc, perfil o compte de PLUSFRESC, l’USUARI haurà de seguir els passos que s’indiquin en les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa, sense que PLUSFRESC pugui intervenir en aquest procés.

No obstant això, PLUSFRESC es reserva el dret a crear, editar, modificar i / o eliminar els llocs, perfils i comptes, sense necessitat d’informar prèviament.

Els perfils i comptes a xarxes socials estan dirigits a majors de 14 anys. Si bé, els LLOCS OFICIALS estan dirigits a majors d’edat, de manera que, aquells menors d’edat majors de 14 anys, no s’han de registrar, ni utilitzar cap servei ofert en els LLOCS OFICIALS, perfil o compte de PLUSFRESC a les xarxes socials, ni proporcionar cap informació personal.
PLUSFRESC realitzarà les gestions necessàries per evitar l’ús dels LLOCS OFICIALS i / o perfil o compte de les xarxes socials de menors edat, en la mesura que li sigui possible.

Usos permesos i usos prohibits: Mitjançant el perfil oficial de PLUSFRESC de les esmentades xarxes socials, es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.

Aquest ús no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L’USUARI està obligat a fer un ús raonable dels esmentats perfils oficials de PLUSFRESC i dels seus continguts, segons les possibilitats i fins per als quals està concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per les xarxes socials. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina i perfil oficial de PLUSFRESC a les xarxes socials.
PLUSFRESC no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els Usuaris publiquin en el perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials, de les conseqüències del es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes.

En tot cas, queda prohibit l’ús del perfil oficial de PLUSFRESC de les citades xarxes socials amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

• Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers, protecció de dades i, molt especialment, dels menors d’edat.
• Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oportú consentiment dels seus titulars.
• Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
• Reproduir, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera compartir, dins o fora del perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials, fotografies o imatges que hagin estat posades a disposició per altres USUARIS de l’esmentada pàgina.
• Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral oa l’ordre públic.
• Fer servir el servei per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres USUARIS i / o tercers.
• Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o allotjar, emmagatzemar, distribuir o compartir qualsevol altre material o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes del perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials.
Utilitzar el perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.
• Utilitzar el perfil oficial de Plusfresc de les xarxes socials, amb independència de la seva finalitat, per a remetre correus electrònics amb caràcter massiu i o repetitiu no sol·licitats a una pluralitat de persones, ni manar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.
• Suplantar la personalitat d’un tercer amb qualsevol finalitat.
PLUSFRESC podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials, judicials i / o administratives competents si detectés un ús il·legal de la seva pàgina i perfil oficial a les xarxes socials.
L’USUARI queda informat que els continguts i serveis oferts a través del perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials -incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi html de la mateixa, així com les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. La titularitat dels drets sobre qualsevol contingut anteriorment esmentats pot correspondre tant a PLUSFRESC com a terceres persones físiques i / o jurídiques.
La publicació dels continguts esmentats mitjançant el perfil oficial de PLUSFRESC de les xarxes socials no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per PLUSFRESC i / o seus tercers legítims titulars a l’USUARI.
En cap cas, l’USUARI podrà realitzar un ús o utilització dels serveis i continguts existents en el lloc que no sigui exclusivament personal.