Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular d’aquesta pàgina Web és SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL, amb domicili a Pol. Ind. ‘El Segre’, Parc. 307-A, 25191 de Lleida, amb nombre de C.I.F.: B25008632. Correu electrònic de contacte plusfresc@plusfresc.es La informació continguda en www.plusfresc.cat constitueix un servei d’informació dels diversos continguts que ofereix SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL, i on s’ofereix accés a informació de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS L’accés a la pàgina Web www.plusfresc.cat exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.plusfresc.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL , i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació, distribució, difusió, modificació, transformació o decompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL de conformitat amb el disposat en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual. L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL . SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL L’accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL . No obstant això, es comunica que, en el cas que SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL seran objecte de tractament mixt i s’incorporessin als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL . La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual o de serveis que si escau s’estableixi amb SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi accedir. SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptessin les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos. En el mateix sentit, SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades. La Web de SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d’interès per als usuaris. SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat. SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.plusfresc.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella. SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc Web a la
nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL , i en defecte d’això els enllaços que s’estableixin a aquesta Web, hauran de
fer-se a la seva pàgina d’inici. Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l’usuari altres
fonts d’informació que poguessin ser del seu interès. SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot
moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts
poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic plusfresc@plusfresc.es.

RESPONSABILITAT En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web www.plusfresc.cat

RESERVA SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació
continguda en la seva Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web
per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora. SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la
Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució
o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran
expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Lleida. Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.